پیدا

دیدار با خارجه عربستان مقدمه ای برای برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور نبود

درخواست حذف اطلاعات

امور خارجه کشورمان گفت: دیدار با امور خارجه عربستان، ا اما مقدمه ای برای برقراری روابط دیپلماتیک با ریاض نبوده است.